Høy oljepris og høye avgifter


Oljeprisen ligger på et av de høyeste nivåene noen sinne. Dette medfører at Norge som stat tjener store penger mens de som bruker olje som for eksempel bilkjørere må punge ut med større beløp enn hva de er vant med. Dette har ført til høylydte protester og et ønske om å senke avgiftene på drivstoff. En av de mest høylydte i så måte har vært Fremskrittspartiet og deres stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter.

bensin.JPG

Hagesæter har fått Finansdepartementet til å sette opp en liste over oljeprisene i de oljeeksporterende landene. Denne listen viser at det av disse landene kun er Russland og Norge som ikke sponser oljeprisen til sine innbyggere. Hagesæter uttaler i den forbindelse til DN den 11.juni 2008 at det er ingen grunn til at vi skal toppe denne listen. Han mener at Norge bør senke drivstoffavgiftene i perioder hvor drivstoffprisene ellers er høye. Om en tror at dagens avgiftsnivå er rett i forhold til de samfunnsøkonomiske kostnadene så ville en slik politikk medføre et betydelig samfunnsøkonomisk tap.

Til Hagesæters forsvar så kan det jo være at han mener at det ikke er samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til blikjøring, eller at disse er betydelig lavere enn det dagens avgiftsnivå skulle tilsi. Men da kan han ikke mene at avgiftene skal variere med bensinprisene. En drivstoffavgift som er avhengig av drivstoffprisene blir dobbelt feil. For det første så vil det være vanskelig å hindre at oljeselskapene utnytter seg av systemet og tar ekstra marginer, om deres marginer ikke slår ut i prisen. For det andre så kan det umulig være slik at den samfunnsøkonomiske kostnaden svinger motkorrelert med oljeprisen. Alternativt så mener Hagesæter at vi fra tid til annen skal ha allmenn beskatning gjennom oljeprisen, noe som heller ikke gir noe fornuft. (Riktignok så mener Hagesæter at bilbruken er fullstendig uelastisk, men hvorfor skal en da bare beskatte bilbruk når drivstoffprisene ellers er lave?)

Nå eksisterer det en betydelig usikkerhet rundt hva de virkelige samfunnsøkonomiske kostnadene er ved drivstoffbruk. Det kan tenkes at særavgiftene på drivstoff i Norge inneholder et rent inntektselement for staten. Om dette er tilfelle så kunne det være fornuftig å senke avgiftsnivået, men ikke på den måten som Hagesæter foreslår. På den andre siden så vet vi at avgiftsnivået bør være konsistent over tid og over forskjellige aktiviteter som forårsaker de samme samfunnsøkonomiske kostnadene. De senere årene så har kunnskapen om skadevirkninger grunnet CO² utslipp blitt mye større, samtidig som nordmenns inntekter har gått veldig opp. Vi har derfor valgt å øke kostnaden på slike utslipp ellers i samfunnet. Drivstoffavgiftene har ikke blitt økt spesielt de senere årene, ut i fra kunnskapsnivået så kan vi derfor si at avgiftene er lavere enn på lenge.

Videre så sier Hagesæter at barnebarna får nok, men det at Hagesæter ikke under barnebarna sine noe godt, er vel ikke grunn nok til at vi skal ødelegge økonomien vår i dag av den grunn. Vi snakker om flere tiår frem i tid før handlingsregelen, og dermed skatteingangen, kan sies å være viktig for fordelingen mellom dagens og senere generasjoners velferd. Om han faktisk mener at vi har kapasitet til å bruke mer penger nå enn hva vi bruker i dag så hadde det vært mye mer fornuftig å fordele disse pengene gjennom skattesystemet og ikke gjennom å subsidiere drivstoffsprisen.

En subsidiering av drivstoffsprisene kommer et lite antall mennesker til gode, samtidig som det neppe har fordelingsmessig ønskede effekter. En subsidiering innebærer en kostnad for samfunnet, en slik ordning vil altså bety at vi ødelegger store verdier. Derfor holder det ikke at en bruker mer drivstoff enn gjennomsnittet for at en skal tjene på en slik subsidiering. En må være blant toppforbrukerne, mens resten av samfunnet kommer ut som tapere.

Hagesæter er en av FrPs løse kanoner og kommer med denne typen utsagn for å fiske stemmer. Det kan derfor ikke settes likhetstegn mellom Hagesæters uttalelser og FrPs politikk. Og godt er det! Det som virkelig er bekymringsfullt er at et parti som har over 1/5 av befolkningen bak seg, ikke klarer å komme opp med en smartere person til å være løs kanon på dekk enn Hagesæter.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *