Svakere vekst i norsk økonomi


Nye tall fra SSB tyder på at veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta. I følge SSB sine tall for første kvartal så steg BNP i fastlands Norge med 0,2 prosent. Dette er langt svakere enn mange hadde ventet. Det er mulig at vi her har enkelte måleproblemer ettersom økningen i sysselsetting fortsatt er sterk, antall utførte timeverk steg med 1 prosent. Dette gjør nok at den virkelige produktivitetsveksten var noe høyere enn det tallene viser. Likevel kan lavere eksport og fall i investeringene være tegn på at konjunkturtoppen nærmer seg for denne gang, selv om oljeprisene fortsatt er høye.

Den normale anbefalingen til sentralbanken når en er på vei inn i en svakere konjunktursituasjon er å senke renten. Norges Banks styringsrente er i dag på 5,5 prosent, noe som må kunne sies å være ganske nært det man kan regne som en normalrente med et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Om inflasjonsmålet innfris så vil det altså tilsi en realrente på rundt 3 prosent før skatt og 1,5 prosent etter skatt. Dette er ikke mer enn det vi må ha for å sikre tilgang på kapital og at de investeringene som blir gjort er lønnsomme.

På en måte så kan en si at dette gjør det Verre for Gjedrem, ettersom ikke alle pilene lengre peker i samme retning. På den andre siden så er det minst like ille for Norge å ha en for lav rente som at den er for høy. Så det problematiske for Gjedrem med denne informasjonen er at den er usikker, både fordi tallene er litt motstridende og fordi det er et påskekvartal som skaper statistisk usikkerhet.

Likevel så bør inflasjonstallene nå være viktigere for Norges Bank. Vi har fortsatt ikke hatt høye renter etter en lang periode med lave renter, styringsrenten bunnet med 1,75 i mars 2004, mens prisstigningen lå på rundt 1 prosent. Vi hadde altså en periode hvor realrentene etter skatt knapt var positive.

Om inflasjonen nå blir høy grunnet store lønnsøkninger i Norge og høyere importert inflasjon fra utlandet (det kan være at høyere norsk kronekurs kommer inn her og demper inflasjonen noe), så må renten holdes oppe for å holde realrentene og fremtidige forventninger om realrentene oppe. Vi har altså brukt opp mye av friheten til å sette ned renten nå gjennom gjennom å ha holdt rentene for lave for lenge.

Gjedrems viktigste oppgave fremover blir å følge med inflasjonen og passe på at realrentene denne gangen ikke blir for lave, da norsk økonomi ikke vil tåle en enda lengre periode med lave realrenter. Så får vi se om han klarer å stå i mot det voldsomme skrikekoret som vil komme om konjunkturene faktisk blir svakere og folk begynner å miste jobbene sine.


4 kommentarer til “Svakere vekst i norsk økonomi”

  1. Norges Bank valgte under sitt møte i Hovedstyret den 28.05 å holde styringsrenten uendret på 5,5 %

    – Økningen i prisstigningen og utsikter til at inflasjonen kan tilta taler for at styringsrenten settes videre opp. Uroen i finansmarkedene, høye rentepåslag i pengemarkedet og usikkerhet om utviklingen ute gjør likevel at det samlet sett er riktig å holde renten uendret nå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

    http://www.norges-bank.no/Templates/Article____69604.aspx

    Norsk økonomi begynner å nærme seg konjunkturtoppen. Rebtesettingen virker også på inflasjonen med et tidsetterslep som ikke er ubetydelig. Svein Gjedrem er derfor redd for å sette en høy rente som først vil slå ut med full styrke etter at konjunkturtoppen er passert. http://www.oekonomi.no/2008/05/05/konjunkturer/

    I tillegg får han god hjelp av høye rentepåslag hos bankene, som medfører at renten og dermed renteforventningene blir trukket opp uten at Norges Bank selv på da den politiske belastnigen. Men uansett så har sentralbankens handlingsrom i pengepolitikken blitt kraftig redusert ved at rentene først ble satt for mye ned og etterså ikke ble satt raskt nok opp igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *