Hva gjør de unge?


I tiårsperioden 1997-2007 økte andelen eiere blant yngre aleneboende fra 31 til 41 prosent. Det viser levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

Det meste av denne økningen har kommet etter 2004. I samme periode har vi hatt solid boligprisvekst og etter hvert også høyere renter. Dette har ført til store økninger i boutgiftene. For befolkningen som helhet økte boutgiftene i form av husleie, rente og avdrag med 81 prosent for de som eier bolig fra 1997 til 2007. Kostnaden for de som leide bolig økte i samme periode med 53 prosent. Altså en forskjell på 28 prosentpoeng. Undersøkelsen sier ikke noe om endringer i andelen som skyldes avdrag i perioden, men vi vet fra før at det har blitt vanligere med lengre avdragstid så forskjellen kan neppe tilskrives forholdsmessig større avdrag/høyere sparing.

Iveren unge har hatt etter å kjøpe bolig skyldes nok i hovedsak to forhold; gunstige skatteregler ved å eie bolig og forventninger om økte boligpriser. Unge alenebonde hører likevel til den gruppen som har minst å tjene på å eie egen bolig, jfr. artikkelen Leie eller eie bolig? Unge har gjerne en mer ustabil bosituasjon, lavere skattefordel og lettere for å finne rimeligere alternative boløsninger enn andre grupper. Derfor kan det være grunn til å tro at flere unge aleneboende vil utsette det å etablere seg i egen bolig i tiden fremover.

Vi vil forvente at kostnadene ved å eie og leie bolig igjen vil jevne seg mer ut. Når færre unge velger å eie egen bolig vil de forbruke færre antall kvadratmeter, og behovet for de små enmannsboligene vil da synke. De vil finne et mer naturlig prisnivå så lenge vi ikke igjen får en forventning om at denne typen bolig skal stige mye i pris.

Det er kanskje noe av det vi ser starten på når prisen på de minste boligene nå synker. En nedgang i andelen blant yngre aleneboere som eier egen bolig vil ta lang tid og vil være med å dempe boligprisene blant de minste boligene lenge. Smitten til andre boligtyper vil derimot være mer begrenset ettersom det totale antallet er lite.

Artikler:
SSB
DN
E24


2 kommentarer til “Hva gjør de unge?”

  1. Unge bør leie, kommentar av Are Slettan i NA24.no

    http://pub.tv2.no/nettavisen/na24/arkiv/naeringsliv/article2072826.ece

    Her argumenterer han for hvorfor unge mennesker kanskje heller bør leie boligen de bor i fremfor å eie den.

    Det at ikke flere enn 41 prosen av unge enslige velger å eie viser kanskje at de de unge til en viss grad er enige i dette. En annen mulighet er at unge opplever kredittrasjonering fra bankene.

    Uansett så bør det at unge ikke bør leie bolig være et klart argument for at en bør fjerne de skattemessig gunstige reglene for bolig. Unge i etableringsfasen får ikke ta del i denne skattefordelen. Når du ikke får ta del i en skattefordel er det per fakto en skattekostnad for denne gruppen ettersom det samlede skattetrykket vil være det samme. En bør altså heve bunnfradraget i inntekten i stedet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *