Archive for the ‘Sitater’ Category

Lav rente i andre land

torsdag, oktober 28th, 2010

I etterkant av rentemøtet 27.10.2010 så besøkte Svein Gjedrem Dagsnytt 18 og Hege Holm.

På spørsmålet om hvorfor en velger å holde renta på samme nivå, 2%, så svarte Gjedrem:

Det er flere grunner
Det ene er at prisstigningen er svært lav for tiden.
Det er det ene.
Det andre er at renten i andre land er lave.

Denne uttalelsen fra Gjedrem er meget spennende. Norge setter ikke rentene uavhengig av resten av verden, vi importerer mye rente om rentedifferansen mot utlandet blir stor så dette bildet styrkes. Derfor kan rentesettingen i perioder i fremste rekke, om vi beskriver dette normativt, være et spørsmål om hvor forskjellig den norske renten kan være i forhold til renten i Eurosonen og ikke minst USA.

(mer…)

In love with an investment

onsdag, september 8th, 2010

“ Newer fall in love with any investment, you will lose your shirt.»

Professor D. Scribner

(mer…)

Hvordan unngå tapte tiår?

mandag, juli 26th, 2010

Felles pengepolitikk og fravær av felles finanspolitikk kan bidra til at europeiske land ikke vil kopiere Japans tapte tiår.

“Makroøkonomi dreier seg om så uendelig mye mer enn størrelsen på offentlig utgifter, hvilken multiplikator utgiftene har, korte nominelle renter og faren for likviditetsfeller.»

“Moderne, såkalt «mikrofundert» makroøkonomi dreier seg om nøkternt og enkelt å skape forutsigbare rammebetingelser som korrigerer for markedssvikter, asymmetrisk informasjon, begrenset individuell rasjonalitet, med mye mer, og med det legge forholdene til rette for produktivitet og velstandsvekst.»

Prof. Espen Henriksen skriver om hvordan Eurosonen kan unngå en situasjon lik Japans tapte tiår i sin kronikk «Stigende sol eller aftensol?» som sto på trykk i Dagens Næringsliv 22. Juli 2010. Lenke til kronikken her.

Summers’ Law

onsdag, mai 12th, 2010

“THERE ARE IDIOTS. Look around»

slik startet Lawrence Summers, en av Obama økonomiske rådgivere en av sine artikler hvor han argument for at vi som økonomer må være forsiktige med å ta forutsetningen om full rasjonalitet.

Kapitalismen

fredag, april 9th, 2010

“Capitalism is the astounding belief that the most wickedest of men will do the most wickedest of things for the greatest good of everyone.»

John Maynard Keynes

Styringsoptimisme

torsdag, februar 11th, 2010

“Vi kan ikke som på 1970-tallet la renten være lav over lang tid i et forsøk på å oppnå varig høyere produksjon. Da får vi store svigninger og høy inflasjon.»

Svein Gjedrem kommer med en advarsel i sin årstale om ikke å gjenta feilen fra 1970-tallet om å tro at pengepolitikken kan tillegges mål utover å holde inflasjonen lav og stabil.

Lenke til skriftlig versjon av årstalen. 

Forsnakkelse

onsdag, februar 3rd, 2010

“Vi har jo et klart mål om å holde renten lav og stabil.»

Svein Gjedrem forsnakker seg under pressekonferansen etter rentemøtet 3. februar 2010.

Lenke til pressekonferansen.

«Fear the Boom and Bust» a Hayek vs. Keynes Rap Anthem

lørdag, januar 30th, 2010

“The ideas of economist and political philosophers both when they are right and when they are wrong are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men that believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slave of some defunct economist.»

J.M. Keynes, The General Theory

“The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design. «

F.A. Hayek, The Fatal Conceit

For å sitere en bedre økonom enn meg;

“Alternativet til keynesiansk mumbo-jumbo jalla-økonomi er ikke Hayek og laizzes faire.»

Likevel var denne rapen så artig at jeg bare må legge ut denne lenken.

Krig

søndag, januar 24th, 2010

“Economically considered, war and revolution are always bad business.»

Ludwig von Mises (1881-1973), en av de mest betydningsfulle økonomene i den østerrikske skolen sammen med Friedrich A. Hayek.

When the tide goes out

søndag, januar 24th, 2010

“You only find out who is swimming naked when the tide goes out.»

Investor Warren Buffett, New Your Times

«Unethical and illegal behavior does not cause the crises, they become revealed because of the crises.»

Avinash Persaud

The next crises

fredag, januar 8th, 2010

“The next crises will come as long as something happens that make people assume that the world has become a safer place.»

Avinash Persaud, main speaker FiBE conferanse 7. Jan 2010

Paul Anthony Samuelson

mandag, desember 14th, 2009

“Funeral by funeral, theory advances.»

Sitat av nobelprisvinner i økonomi (1970), Paul Anthony Samuelson døde 13.desember 2009, 94 år gammel.

Samuelson var professor ved Massachusetts Institute of Technology fra 1940. Samuelson gjorde en betydelig innsats i utviklingen av en matematisk teori for statiske og dynamiske analyser. Tilhørte den nyklassiske skolen.

dn.no

e24.no

Being decived

onsdag, november 4th, 2009

“The purpose of studying economics is not to acquire a set of ready-made answers to economic questions, but to learn how to avoid being deceived by economists.»

Joan V. Robinson, britisk økonomi, 1903-1983

Proletariatet

onsdag, oktober 28th, 2009

«Proletariatet vil benytte sitt politiske herredømme til litt etter litt å frata borgerskapet all kapital, til å sentralisere alle produksjonsmidler i statens hender, dvs. når proletariatet er organisert som herskende klasse, og til hurtigst mulig å øke produktivkreftene.»

Karl Marx og Friedrich Engels (1948) Det kommunistiske manifest s. 54, opprinnelig tittel Manifest der kommunistischen Partei.

No yes-men

lørdag, oktober 24th, 2009

«I don’t want any yes-men around me. I want everybody to tell me the truth even if it costs them their jobs.»

Samuel Goldwyn (1882 – 1974)

Penger og fattigdom

onsdag, oktober 7th, 2009

“Money is better than poverty, if only for financial reasons.”

Woody Allen (født 1965), amerikansk forfatter, skuespiller og filmregissør.

En usynlig hånd

onsdag, oktober 7th, 2009

“…hvert individ arbeider nødvendigvis for å gjøre nasjonalinntekten så stor som mulig. Nå har han i alminnelighet verken til hensikt å fremme samfunnets interesse eller kunnskap om hvor mye han fremmer den. Når han gir sin støtte til innenlandsk fremfor utenlandsk virksomhet, har han bare sin egen sikkerhet i tankene, og ved den virksomheten slik at det den produserer, får størst mulig verdi, er hans hensikt bare egen vinning, og han blir i dette, som i mange andre tilfeller, ledet av en usynlig hånd til å fremme et mål som ikke var noen del av hans hensikt. Heller ikke er det alltid til ulempe for samfunnet at det ikke var noen del av den. Ved å forfølge sin egeninteresse fremmer han ofte samfunnsinteressen mer effektivt enn når han virkelig har til hensikt å fremme den.»

Adam Smith (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations s.456

Usynlig hånd

The three most terrifying words

søndag, oktober 4th, 2009

The three most terrifying words in the English language

Macroeconomists agree that…

Yoram Bauman om den finansielle krisen

Impersonal economists

tirsdag, september 15th, 2009

“Economists are not interested in people, they are very impersonal. I cannot imagine having a bosom friend who is an economist.»

Proffesor Robert Skidelsky (1939-), Keynes-biograf i intervju med Financial Times 29 august 2009

(mer…)

Globalisering

søndag, august 30th, 2009

«We are suffering just now from a bad attack of economic pessimism. It is common to hear people say that the epoch of enormous economic progress which characterised the nineteenth century is over.»…. «I believe that this is a wildly mistaken interpretation of what is happening to us. We are suffering, not from the rheumatics of old age, but from the growing-pains of over-rapid changes, from the painfulness of readjustment between one economic period and another. «

John Maynard Keynes (5 June 1883 – 21 April 1946)

Sitatet er hentet fra Economic Possibilities for our Grandchildren i 1930, og omhandler den krisen økonomien opplevde da, men sitatet passer kanskje like bra på dagens situasjon.

Kina og India holder på å ta over mye av den arbeidsintensive industriproduksjonen. De OECD-landene som tidligere hadde mye slik produksjon, vil ikke lengre få muligheten til å betale like mye i lønn til sine ansatte i disse sektorene. Noen av disse arbeiderne må finne seg noe nytt å jobbe med, men dette tar tid og mange vil ikke takle denne overgangen. Disse landene vil da oppleve lavere økonomisk vekst.

Norge har sluppet heldig unna fordi vi tradisjonelt har hatt lite av denne typen industri.

The Bubble

fredag, august 28th, 2009

“Economists pointed at the housing and financial bubble so often and so many times, that when it burst it came as a surprise.”

Professor Victor D. Norman, NFB conferanse Bergen, August 28th 2009

«I made a mistake»

søndag, august 9th, 2009

«I made a mistake in presuming that the self-interests of organizations, specifically banks and others, were such as that they were best capable of protecting their own shareholders and their equity in the firms»

Former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan i en høring i U.S. Congress

New York times lenke

Inflasjonsmål

søndag, august 2nd, 2009

«Man får håpe de fleste land vil bruke sunn fornuft og ikke innfører inflasjonsmål. Min medfølelse går til de stakkars innbyggerne i de landene som likevel har gjort det.»

Joseph Stiglitz, nobelprisvinner i økonomi i 2001, uttalte seg kritisk til inflasjonsmålet som system i en kronikk i Aftenposten 20.09.2008

Stiglitz’ begrunnelse er at mye av prisendringene skyldes importvarer eller endringen i korn- og energipriser. Politikerne eller sentralbanksjefen bør ikke få skylden for denne prisendringen. I mange tilfeller er den importerte prisveksten så kraftig at sentralbanken må sette renten til helt uakseptable nivåer for å bringe inflasjonen ned til fastsatte nivåer. Eller i Norges tilfelle at en må senke renten fordi Kina produserer sine varer billigere. Botemidelet vil være mye verre enn sykdommen. Uten et inflasjonsmål vil man stå mye friere.

Hentet fra en diskusjon om inflasjonsmålet i Leiv Opstads kommende lærebok i makroøkonomi.

Skattlegging

onsdag, juli 1st, 2009

“Nobody spends somebody else’s money as carefully as he spends his own.»

Milton Friedman (July 31, 1912 – November 16, 2006), Nobelprisvinner i økonomi

En av lederne for Chicago-skolen innen økonomi.

Sitatet handler egentlig om at staten bør være forsiktig med skattlegging.

Dumb regulations

mandag, juni 29th, 2009

«Dumb regulations opens for dumb solutions.»

Proffesor Colin Lizieri at University of Reading. Sagt i en debatt under The European Real Estate Society Conferance 2009. Lizieri ble presentert som «The bear of real estate» etter sigende å ha forutsett 7 av de siste 2 krisene i boligmarkedet.Denne pessimisten hadde nå altså et relativt positivt syn på boligmarkedet, og mente at det nå ikke bare var å komme med en rekke nye reguleringer av markedet. Det er aktørenes jobb å prøve å komme seg rundt reguleringene, så det er like viktig å fjerne de dårlige reguleringene. Mange av de finansielle innovasjonene har vært riktige og bra, at vi har hatt problemer betyr ikke at modellen er ødelagt. Vi må ta vare på de endringene som har gitt effektivitetsgevinster.

Børsoppgang

onsdag, juni 17th, 2009

«Det er litt russiske prosenter»

Jon Nicholaisen direktør i Norges bank, om at Oslo Børs er opp ca. 60% siden bunnen i november 2008. Sagt i forbindelse med rentemøtet og fremleggingen av Pengepolitisk rapport 2/09.

Lenke til pressekonferansen her.

prosenter.JPG

Microeconomists and Macroeconomists

onsdag, juni 3rd, 2009

Microeconomists are people that are wrong about specific things, and macroeconomists are people that are wrong about things in general.

Kommunisme

mandag, mai 4th, 2009

“Communism works only in Heaven, where they don’t need it, and in Hell, where they’ve
already got it.»

Ronald Reagan (1911-2004), amerikansk president (1981-1989)

One-handed economist!

torsdag, april 23rd, 2009

“Give me a one-handed economist! All my economists say, ‘on the one hand ……. on the other’.»

Harry S. Truman (1884-1972), amerikansk president (1945-1953)

Inflasjon

tirsdag, april 14th, 2009

“Inflation is the one form of taxation that can be imposed without legislation.»

Milton Friedman (1912-2006), Nobelprisvinner i økonomi 1976